Κυριακή, 8 Μαΐου 2011

Πανελλήνιες 2011: τι αλλάζει για βάσεις-εισακτέουςΝέα δεδοµένα θα βρουν φέτος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις οι περίπου 100.000 υποψήφιοι. Πώς θα επηρεάσουν οι αλλαγές τις Βάσεις 2011;

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ. Πρώτη φορά ο αριθµός των εισακτέων, τον οποίο όλες τις προηγούµενες χρονιές ανακοίνωνε το υπουργείο Παιδείας τον Μάρτιο, φέτος αναµένεται να ανακοινωθεί τον Μάιο, καθώς σύµφωνα µε σχέδιο νόµου που βρίσκεται στη Βουλή για ψήφιση «ο αριθµός των εισακτέων σε Πανεπιστήµια και ΤΕΙ θα ανακοινώνεται τουλάχιστον ένα µήνα πριν από την υποβολή των Μηχανογραφικών. Η απόφαση αυτή θα λαµβάνεται αφού ζητηθεί η γνώµη της Συγκλήτου κάθε Πανεπιστηµίου και τουΣυµβουλίου κάθε ΤΕΙ, καθώςκαι του Εθνικού Συµβουλίου Παιδείας. Η τροπολογία αυτή θα ισχύει από την εφετινή χρονιά».

Πέρσι ο αριθµός των προσφερόµενων θέσεων εισακτέων ήταν 88.165 και οι θέσεις που τελικά καλύφθηκαν ήταν 84.368.

Σύµφωνα µε δηλώσεις του υφυπουργού Παιδείας Γιάννη Πανάρετου, φέτος το υπουργείο Παιδείας δεν σκοπεύει να µειώσει δραστικά (σε σχέση µε πέρυσι) τον συνολικό αριθµό των προσφερόµενων θέσεων εισακτέων. «∆εν ξεκινάµε από τη βάση ότι θα µειωθεί ο αριθµός εισακτέων σε κάποιεςσχολές. Ξεκινάµε από την εξής βάση: Υπάρχουν τµήµατα Πανεπιστηµίων ή ΤΕΙ, στα οποία έχουµε ενδείξεις ότι ο αριθµός των παιδιών που εγγράφονται τελικά, ανεξάρτητα από το πόσοι είναι οι εισακτέοι, είναι πολύ µικρότερος από αυτούς που εισάγονται. Αν δηλαδή έχειςένα τµήµαµε 100 εισακτέους και µπουν 80 και εγγραφούν οι 20 και από αυτούς οι 10 παίρνουν µετεγγραφή,σηµαίνει ότι εκεί δεν έχει έννοιανα έχεις αυτό τον υψηλό αριθµό εισακτέων».

Ωστόσο, θα υπάρχουν µειώσεις καθώς φέτος (εφόσον ψηφιστείαπό τη Βουλήη τροποποίηση γιατις µετεγγραφές) θα εµφανίζονται δύο αριθµοί εισακτέων ανά τµήµα, ένας γενικός γιαόλους τουςυποψηφίους καιένας πουθα αφοράαποκλειστικά τις ειδικές κατηγορίες των υποψηφίων, θέσεις που µέχρι πέρσι καλύπτοντανµε τη νοµοθεσία των µετεγγραφών.

Η ρύθµιση αυτή είναι πιθανό να µειώσει τον γενικό αριθµό θέσεων εισακτέων ανά τµήµα, ενώ συνολικά (γενικός αριθµός θέσεων εισακτέων και αριθµός θέσεων εισακτέων ειδικών κατηγοριών) δεν θα φαίνεται µειωµένος.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ. Οι απόφοιτοι των λυκείων που δεν θέλουν να εισαχθούν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ θα µπορούν να δώσουν µόνο ενδοσχολικές εξετάσεις και όχιΠανελλαδικές προκειµένου να αποκτήσουν το απολυτήριό τους. Οι µαθητές που θα επιλέξουν τοενδοσχολικό απολυτήριο έχουν τη δυνατότητα να συµµετέχουν κατά τα επόµενα έτη στα πανελλαδικώς εξεταζόµενα µαθήµατα, αν αποφασίσουν να διεκδικήσουν θέση στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση.

Είναι φανερό ότι µε βάση τη ρύθµιση αυτή θα µειωθεί οαριθµός των φετινών υποψηφίων για τις Ανώτατες Σχολές.

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ. Σύµφωνα µε τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, καταργούνται οι µετεγγραφές και θεσπίζεται ειδική κατηγορία εισαχθέντων σε ΑΕΙ και ΤΕΙ (τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, ειδικές κατηγορίες κ.λπ.). Στην κατηγορία αυτή θα δίνονται εκτων προτέρων συγκεκριµένες θέσεις σε ΑΕΙκαι ΤΕΙ και οι δικαιούχοιδεν θα έχουν εκ των υστέρων δυνατότητα µετεγγραφής σε άλλο Ιδρυµα, από εκείνο στο οποίο εισήχθησαν.

Για καθένα από τα τµήµατα ή τις σχολές του Μηχανογραφικού ∆ελτίου, θα υπάρχει προκαθορισµένος ειδικός αριθµός εισακτέων για κάθε κατηγορία υποψηφίων προερχοµένων από οικογένειες πολύτεκνες, τρίτεκνες κ.λπ. Οι υποψήφιοι αυτοί θα κρίνονται αρχικά µε το σύνολο των υποψηφίων για κάθε τµήµα ή σχολή για το σύνολο των θέσεων εισαγωγής, µε τη γενική σειρά κατάταξης, βάσει της συνολικής βαθµολογίας τους και της σειράς προτίµησής τους στο Μηχανογραφικό ∆ελτίο τους. Σε περίπτωση που δεν επιλεγούν από τη γενική σειρά σε κάποιο τµήµα, θα κρίνονται στη συνέχεια για το ίδιο τµήµα ή την ίδια σχολή µε τους συνυποψηφίους τους στην ειδική κατηγορία στην οποία ανήκουν, ή την οποία έχουν επιλέξει σε περίπτωση που ανήκουν σε περισσότερες από µία ειδικές κατηγορίες.

Για παράδειγµα, έστω ότι ένας υποψήφιος είναι µέλος πολύτεκνης οικογένειας που ζει στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, έχει συγκεντρώσει σύνολο µορίων 18.000 και θέλει να σπουδάσειστη Θεσσαλονίκη µε πρώτη προτίµηση τη ΝοµικήΣχολή. Αν στο Τµήµα Νοµικής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης ο τελευταίος εισαχθείς µε τη γενική σειρά έχεισυγκεντρώσει17.950 µόρια, τότε ο συγκεκριµένος υποψήφιος εισάγεται στο τµήµα αυτό µε την γενική σειρά και δεν εξετάζεται περαιτέρω η υποψηφιότητά του στην ειδικήκατηγορία των πολυτέκνων. Ανόµως ο τελευταίος εισαχθείς στο τµήµα αυτό µε τη γενική σειρά έχει συγκεντρώσει 18.300

µόρια, τότε ο υποψήφιος δεν εισάγεται µε τη γενική σειρά και η υποψηφιότητά του θα εξεταστεί για το τµήµα αυτόγια τις πρόσθετες θέσεις της ειδικής κατηγορίας υποψηφίων προερχοµένων από πολύτεκνες οικογένειες.

Αν στην ειδική αυτήκατηγορία ο τελευταίοςεισαχθείς έχει συγκεντρώσει 17.990 µόρια, τότε ο εν λόγω υποψήφιοςεισάγεται στη Νοµική Θεσσαλονίκης. Αν όµως ο τελευταίος εισαχθείς της ειδικής κατηγορίας των πολυτέκνων έχει συγκεντρώσει 18.100 µόρια, τότε ο εν λόγω υποψήφιος δεν θα εισαχθεί στη Νοµική Θεσσαλονίκης και η υποψηφιότητά του εξετάζεται για το επόµενο τµήµα προτίµησής του.

Η προαναφερόµενη διαδικασία, γενική σειρά – ειδική κατηγορία κ.ο.κ., επαναλαµβάνεται για όλες τις σχολές ή τα τµήµατα που έχει δηλώσει στο Μηχανογραφικό ∆ελτίο του κατά σειρά προτίµησής τους µέχρι να εισαχθεί σε κάποιο από αυτά µέσω της γενικής σειράςή της ειδικής κατηγορίαςή µέχρι εξαντλήσεως των δηλώσεών του.

Φυσικά, προκειµένου να εξασφαλίσει την επιτυχία στον τόπο όπου διαµένει πρέπει να επιλέξει ευρύ φάσµα προτιµήσεων τµηµάτων ή σχολών της περιοχής αυτής,και στη γενικήσειρά καιστην ειδική κατηγορία στην οποία ανήκει.

Ο συνολικός αριθµός των πρόσθετων θέσεων δεν θα υπερβαίνει το 20% του αρχικού αριθµού εισακτέων, αλλά θα είναι κατά πολύ διαφοροποιηµένος για κάθε τµήµα και θα εξαρτάταιαπό τιςυποδοµέςτου και το προσωπικό. Σύµφωνα µε την τροπολογία που έχει κατατεθεί στη Βουλή για τις σχολές της Αθήνας και Θεσσαλονίκης,οι υποψήφιοι των ειδικών κατηγοριώνθα µπορούν να εγγράφονταιµέσω του επιπλέον ποσοστούθέσεων µόνοσε περίπτωση κατά την οποία το οικογενειακό εισόδηµα δεν υπερβαίνει ετησίως τις 50.000 ευρώ. Ωστόσο, το υπουργείο Παιδείας έχει αφήσει να φανεί ότι αυτό το όριο µπορεί να φτάσει τις60.000.

ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ. Η ρύθµιση αυτή που καταργεί τις µετεγγραφές αλλάζει το τοπίο για τις ειδικές οµάδες υποψηφίων.

Με τις πιο πρόχειρες εκτιµήσεις µόνο 40%-50% των υποψηφίων των ειδικών οµάδων που µετακινούνταν µέχρι πέρυσι σε σχολή του τόπου µόνιµης κατοικίας τους µέσω των µετεγγραφών θα µπορέσειφέτος να επιτύχει αυτό τον στόχο.Βεβαίως, όσους από τις κατηγορίες των υποψηφίων δεν τους ενδιαφέρει κάποια συγκεκριµένη σχολή αλλά µόνο ο τόπος, δεν θα συναντήσουν ιδιαίτερο πρόβληµα.

Αυτό το θέµα επηρεάζειαυτούς οι οποίοι µε τις µετεγγραφέςεισάγονταν σε µια συγκεκριµένη σχολή της περιφέρειας που είχε λιγότερα ή αρκετά λιγότερα µόρια από αντίστοιχη της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης και µέσω της µετεγγραφής µετακινούνταν εκεί όπου ήθελαν.Δεν υπάρχουν σχόλια: