Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2011

Προσλήψεις εκπαιδευτικών σε Δημόσια ΙΕΚ


Τ

ην πρόσληψη εκατοντάδων εκπαιδευτικών απεφάσισε το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Δημοσίων ΙΕΚ για την περίοδο 2011-2012.
Οι υποψήφιοι που θα απασχοληθούν ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτές, θα παράσχουν αρχική κατάρτιση με τη διδασκαλία των μαθημάτων (θεωρητικών, εργαστηριακών και μικτών), για τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στα ΙΕΚ.
Δικαίωμα υποβολής σχετικής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης έχουν όλοι οι ιδιώτες, καθώς και οι ασχολούμενοι στο δημόσιο τομέα που έχουν τα νόμιμα τυπικά προσόντα, όπως αυτά περιγράφονται στα εγκεκριμένα αναλυτικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
1. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
2. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
3. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών της ημεδαπής (βασικό πτυχίο αντίστοιχο με την ειδικότητα που προκηρύσσεται, μεταπτυχιακός και διδακτορικός τίτλος θέματος συναφούς προς το αντικείμενο, παιδαγωγικός τίτλος σπουδών ΑΣΕΤΕΜ / ΣΕΛΕΤΕ ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., δίπλωμα Ι.Ε.Κ., πτυχίο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, Τεχνικού - Εκπαιδευτικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής).
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από τους ενδιαφερόμενους αυτοπροσώπως στην έδρα των κατά τόπους ΙΕΚ από 12-9-2011 μέχρι και 16-9-2011 και κατά τις ώρες που θα ορίζονται με ανακοίνωση από τα κατά τόπους ΙΕΚ. Οι αιτήσεις που θα αποσταλούν ταχυδρομικώς δε θα γίνουν δεκτές.Διαβάστε περισσότερα: http://www.mantatanews.gr/2011/09/blog-post_3109.html#ixzz1XHotgMTM
...................................................................................

Δεν υπάρχουν σχόλια: